Условия за ползване

Условия за ползване


1.Действие на Общите търговски условия

Тези Общи търговски условия (наричани по-нататък за краткост „ОТУ“) важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазина shop.purecaps.net между niceshops GmbH и клиенти, които са потребители.

Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да се определи нито като негова търговска дейност, нито като дейността му като лице, упражняващо свободна професия.

2. Признаване на ОТУ

Клиентът признава тези ОТУ и потвърждава своето съгласие с тях с възлагането на поръчка. Страните по договора приемат да се прилага австрийското право.Ако местожителството или обичайното местопребиваване на потребителя са на територията на страната или местоработата на същия е в нея, то за предявени срещу него искове е компетентен единствено съдът, в чийто район на действие се намира неговото местожителство, обичайно местопребиваване или месторабота. Това не важи за правни спорове, които вече са заведени.

3. Клауза за изключителност

Включването на Общи търговски условия или условия по договора на клиента, които се различават от тези ОТУ, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от niceshops GmbH.

4. Сключване на договор

4.1. Презентацията на продукти на уебсайта не представлява оферта в правен смисъл. Това е покана към клиента сам да направи оферта. Офертата в правен смисъл се прави от клиента с извършването на поръчка. Потвърждението за получаването на поръчката се извършва заедно с приемането на поръчката веднага след изпращането чрез автоматизиран имейл. С този имейл за потвърждение е сключен договорът за продажба.

4.2. В общия преглед на асортимента на онлайн магазина shop.purecaps.net клиентът може да избере желания продукт или продукти, като щракне върху бутона "В кошницата". Избраните стоките се съхраняват временно в кошницата по време на посещението на клиента на сайта shop.purecaps.net. С натискането на бутона "Към касата" до изброените в кошницата за пазаруване стоки, се минава към процеса на поръчка. На следващата страница системата ще предложи на клиента или да влезе в своя вече съществуващ профил за онлайн магазина или, в случай че все още няма такъв, да се регистрира като нов потребител. След това клиентът избира желаното от него място за доставка и желания начин на плащане и въвежда необходимите за извършванe на плащането данни. При избор на външна платежна услуга като PayPal, клиентът ще бъде пренасочен към външен сайт на съответния доставчик на платежни услуги. Преди подаване на поръчката, данните на поръчката биват обобщени в "Преглед на поръчката". Клиентът може да провери отново информацията си в прегледа на поръчката и при необходимост да я коригира преди да завърши своята поръчка чрез щракване върху бутон "Изпращане и Плащане" и я изпрати на niceshops GmbH. Чрез щракване върху бутон "Изпращане и Плащане" клиентът прави обвързващо предложение за закупуване на избраните от него стоки.

4.3. След получаване на поръчката niceshops GmbH изпраща уведомителен имейл до посочения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката и се възпроизвежда съдържанието ѝ (наричано по-нататък "Потвърждение на поръчката"). Ако niceshops GmbH отхвърли сключването на договор, клиентът се уведомява незабавно за това чрез имейл.

5. Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, вкл. данните, предоставени от клиента за целите на изпълнение на процеса на поръчката, се съхранява от niceshops GmbH и може да бъде прегледан от клиента в менюто "Моят акаунт" при "Моите поръчки". Независимо от това, niceshops GmbH изпраща потвърждение на поръчката и настоящите ОТУ на посочения от клиента имейл адрес.

6. Право на отказ/връщане на стоката

Можете да върнете получената стока без посочване на причини за това в рамките на 14 дни от получаването. Информация за връщането ще намерите тук.

Указания относно правото на отказ

Следните указания относно правото на отказ важи за договори за стоки, които могат да се изпращат в пакет по пощата.

Указания относно правото на отказ за стоки, които могат да се изпращат по пощата

Като потребител имате право да се откаже от договора в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причини за това. Срокът от четиринадесет дни важи от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте получили и последната от стоките.

За да упражните правото си на отказ/връщане на стоката, трябва да ни информирате чрез ясно формулирано заявление (например писмо, изпратено по пощата, чрез факс или имейл) за решението си да се откажете от договора.

За целта можете да използвате нашия формуляр за отказ, като това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно да изпратите декларацията си относно отказ преди изтичане на крайния срок.

Последствия от упражняване на правото на отказ

Ако се откажете от този договор, ние се задължаваме да Ви изплатим незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която е получено уведомлението Ви за отказ от настоящия договор, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от факта, че сте избрали друг начин на доставка, освен тази, която ние стандартно предлагаме). За изплащането ние използваме същият метод на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с Вас. Във връзка с това плащане няма да Ви бъдат начислявани каквито и да било такси. Ние можем да откажем възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоките или докато не ни докажете, че сте върнали стоките, в зависимост от това, кое от двете е настъпило по-рано.

Следва да върнете стоките незабавно и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на настоящия договор:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Крайният срок се счита за спазен, ако изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни.

Безплатно е връщането на стоки от следните страни:

Австрия, Германия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария, Великобритания, Кипър.

Разходите за връщането на стоки от Италия, Швейцария и останалите страни, които не са упоменати по-горе, се поемат от Вас.

Договори за доставката на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди, не могат да бъдат отменяни.

Подробна информация по темата за връщане можете да намерите тук.

Правото на отказ не се прилага за следните договори:

1. Договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди,

2. Договори за доставка на стоки, които са бързо развалящи се или имат кратък срок на годност,

3. Договори за доставка на стоки, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини, ако са отворени или използвани след доставката.

4. Договори за доставка на стоки, които поради своето естество след доставката са били смесени с други елементи, от които не могат да бъдат отделени.

5. Договори за доставка на алкохолни напитки, цената на които е уговорена в момента на сключване на договора, които обаче могат да бъдат доставени не по-рано от 30 дни от датата на сключване на договора и чиято текуща цена зависи от колебанията на пазара, което не може да бъде контролирано от търговеца,

6. Договори за доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са били разпечатани след доставката,

7. Договори за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент.

Щракнете тук, за да изтеглите образец на формуляр за връщане.

Край на указанията относно правото на отказ от стока.

7. Цени

1. Всички цени са крайни цени и включват разходите за опаковане и законния данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Грешна цена. Ако реалната цена е по-висока, се осъществява контакт с клиента; договорът в този случай се осъществява само, ако клиентът желае да закупи стоката на реалната цена. Ако реалната цена е по-ниска, се начислява тази цена.

8. Разходи за доставка

1. Към посочените цени се начисляват и разходи за доставка. Подробности относно размера на разходите за доставка ще намерите при офертите. В разходите за доставка е включен съответният данък добавена стойност.

2. При плащате с наложен платеж се начислява съответната допълнителна такса. Тя не се начислява във фактурата на клиента, но той трябва да я заплати директно на доставчика.

9. Условия за доставка

1. Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес. Доставяме и до опаковъчни станции.

2. Очакваната дата за доставка се посочва в пазарската кошница. При авансово плащане срокът за доставка започва да тече един ден след постъпване на сумата по банковата сметка на niceshops GmbH. При плащане с наложен платеж или по фактура, срокът за доставка започва да тече един ден след датата на сключване на договора. В други случаи срокът за доставка започва да тече един ден след възлагане на поръчката.

3. niceshops GmbH не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от niceshops GmbH, niceshops GmbH има право да оттегли договора изцяло или частично. niceshops GmbH се задължава да информира незабавно клиента за тези обстоятелства. В тези случаи се изключват каквито и да било искове за обезщетение. При наличие на ограничения за доставката клиентът се информира преди стартиране на процеса на поръчка.

10. Дължимост и претенции за собственост

1. Покупната цена е дължима най-късно при предаването на стоката.

2. Доставените стоки остават собственост на niceshops GmbH до пълно изплащане.

11. Условия за плащане

1. niceshops GmbH приема изброените тук платежни средства.

2. При предварително заплащане клиентът превежда сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на niceshops GmbH. (банковите данни могат да бъде намерени в потвърждението на поръчката и в секцията "Данни" на страницата). Изпращането на стоката се извършва само след постъпване на плащането.

5. Ако плащате с кредитна карта, кредитната ви карта ще бъде таксувана при приключване на поръчката. Това се извършва дори, ако не разполагаме със стоките на склад и можем да пуснем продуктите за доставка след няколко дни. Нашият партньор за сътрудничество е или Six Payment Services или Adyen.

12. Гаранции

1. Ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.

2. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за отремонтиране.

3. Скъсеният срок на давност не важи при щети, дължащи се на нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на niceshops GmbH или на умишлено или грубо нарушение на задължение от поради груба небрежност от страна на законен представител или упълномощено лице на niceshops GmbH. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение за щети, дължащи се на небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

4. Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим да информирате незабавно доставчика за подобни щети и да се свържете възможно най-бързо с нас. Пропускането на подаване на рекламация или незабавно свързване с нас не води до последствие по отношение на законовите гаранционни претенции и служи единствено за това, да подпомогнат доставчика на услугата да предяви своите искове към натоварената с доставката на стоката компания, по-точно да предяви застраховката.

5. При съществуваща гаранция от производител, клиентът трябва да предяви претенциите си директно към производителя. Отпада отговорността на niceshops GmbH по гаранцията.

13. Изключване от отговорност

1. Искове за обезщетения на клиента спрямо niceshops GmbH са изключени, ако niceshops GmbH или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

2. Това не засяга отговорността за вреди, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, поради небрежност или умишлено нарушение на съществени договорни задължения или, ако по Закона за отговорност за продукти или при задължения при сключването на договора нарушения или други нарушения на задълженията или претенции за обезщетение за материални щети. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

14. Искане за прихващане, право на задържане

1. Клиентът няма право да иска прихващане за нашите претенции, освен ако насрещните искове на клиента са законно установени или неоспорими. Клиентът също няма право да иска компенсация, ако прояви претенции или насрещни претенции по същия договор за продажба.

2. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за продажба.

15. Декларация за поверителност

Разпоредбите за защита на данните са включени в Декларация за поверителност.

16. Защита за непълнолетните

Продажбата на алкохол на млади хора под 18 години е забранено със закон. Нашите оферти относно алкохолни напитки са САМО за възрастни. С поръчката ни уверявате, че получателят на стоката над 18 години.

17. Промени на Общите условия / право на промяна

Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения за еквивалентността или да се нагодят към променени правни или технически общи условия. Ще уведомим клиента за промяната, като уведомим за съдържанието на променените правила на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяна на приобщаването в договорните отношения.

18. Разделност на клаузите

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

19. Приложимо право към договора

Наличният за договора език е немски.

20. Приложимо право към договора

За договорните отношения се прилага Австрийското право.

21. Помирителен орган и онлайн уреждане на спорове

Ние се задължаваме в случай на спорове да участваме в процедурата за медиация на онлайн омбудсмана:www.ombudsman.at

При проблеми можете да подадете жалба чрез тази платформа и да възложите обработката на същата от независим помирителен орган: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашия имейл адрес: office@niceshops.com

На базата на примерни ОТУ на VON ZANTHIER & SCHULZ